ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Einde overeenkomst:

  De overeenkomst wordt beëindigd zodra de opdracht wordt afgeleverd en de overeengekomen vergoeding aan de opdrachtnemer is betaald. Of volgens de bepalingen overeengekomen in de opdrachtovereenkomst.

 2. Annulatie/opzeg overeenkomst:

  Annulatie/opzeg van de overeenkomst is slechts mogelijk middels een aangetekend schrijven. De al gepresteerde uren door de opdrachtnemer dienen te worden vergoed aan het overeengekomen uurtarief. De minimumvergoeding bedraagt steeds 302 EURO (incl. BTW)

 3. Voorschot:

  Het voorschot bedraagt 30% en is verschuldigd binnen de 7 kalenderdagen na ondertekening van deze overeenkomst.

 4. Niet of laattijdige betaling:

  Facturen zijn contant betaalbaar. Bij niet of te late betaling is een forfaitaire schadevergoeding van 15% verschuldigd met een minimum van 50 EURO evenals intresten aan 10% per jaar en dit zonder enige voorafgaande ingebrekestelling.

 5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken:

  Alle geschillen die mochten ontstaan zullen aan de bevoegde Rechtbanken van Antwerpen worden voorgelegd. Het Belgisch Recht is van toepassing. De overeenkomst wordt geacht uitgevoerd te worden op de zetel van de opdrachtnemer.

 6. Auteursrecht en Eigendomsrecht:

  Alle intellectuele eigendommen van de door de opdrachtnemer ontworpen/tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films e.d. blijven bij de opdrachtnemer berusten. De eigendom van het tot stand gekomen werk blijft bij de opdrachtnemer. De opdrachtnemer verkrijgt een exclusief gebruiksrecht en publicatierecht en dit enkel en alleen na volledige betaling van de overeengekomen vergoeding en de gemaakte kosten. In de overeengekomen vergoeding wordt 30% van de vergoeding voorzien voor de concessie en de reproductiewerk van het auteursrechtelijk beschermd werk.  De opdrachtnemer garandeert dat het door de opdrachtnemer is ontworpen en dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Auteursrechten zijn niet in de kosten van een ontwerp inbegrepen. De opdrachtgever verklaart geen inbreuk te maken op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart de opdrachtnemer voor de gevolgen uit oneigenlijk gebruik hiervan. Tenzij het werk er zich niet tot leent, is de opdrachtnemer altijd gerechtigd zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen.

 7. Gebruik en Licentie:

  In de opdrachtovereenkomst wordt vastgelegd waar het ontwerp voor zal worden gebruikt. Wanneer de opdrachtgever het gebruik wil uitbreiden gebeurt enkel dit mits schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. Deze licentie geldt zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen tegenover de opdrachtnemer die hieraan verbonden zijn. Gebruik door derden is alleen met schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer toegestaan. De opdrachtnemer heeft de vrijheid alle ontwerpen te gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit. Door ondertekening van deze overeenkomst geeft de opdrachtgever hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming.

klaar om te starten?

Podcastidee bespreken? 
Neem contact op en je hoort snel van ons.